Arzneistoff Dossiers

SS 2008

Ambrisentan, Cladribin, Dabigatran, Fipronil, Nilotinib

Piribedil, Raltegravir, Stiripentol, Taranabant, Vildagliptin

WS 2008/2009

Candesartan, Etoricoxib, Fosaprepitant, Lapatinib

Rupatadin, Tafluprost, Zanamivir, Zofenopril

SS 2009

Aripiprazol, Azacitidin, Darapladib, Fulvestrant, Imidapril

Pemetrexed, Pleconaril, Ranolazin, Rosuvastatin, Solifenacin

WS 2009/2010 Agomelatin, Anastrozol, Asenapin, Cinaciguat, Dapoxetin

Darapladib, Degarelix, Eltrombopag, Fenoldopam, Fosaprepitant, Gefitinib

Laquinimod, Ostarin, Paliperidon, Stanozolol, Telcagepant, Venlaflaxin

SS 2010

Argatroban Bortezonib Cefditorenpivoxil Cilomilast

Darifenacin Flunitrazepam Manidipin Olopatadin

Reproterol Sultamicillin Zolpidem

WS 2010/2011

Conivaptan Delavirdin Dronedaron Febuxosat Indacaterol Oxiconazol

Pazopanib Pitavastatin Roflumilast Sapropterin Silodosin Tapentadol

SS 2011

Alfentanil Alfuzosin Aprepitant Aripiprazol Bilastin Linagliptin Prasugrel Sibutramin Sildenafil Triazolam Zuclopenthixol

WS 2011/2112

Amsacrin Apixaban Bexaroten Bromfenac Imatinib Lenalidomid Montelukast Nedocromil Nevirapin Nilvadipin Oseltamivir
SS 2012

Azilsartan Bendamustin Boceprevir Brotizolam Chlormadinonacetat Darunavir Dexmedetomidin Fingolimod Nifurtimox Paliperidon Retigabin Rilpivirin Tadalafil Telaprevir Tetrahydrocannabinol